duminică, 10 iulie 2011

PROIECT de modificare a legii medierii in dezbatere publica!PARLAMENTUL ROMÂNIEI


CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

Art. I. – Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifica si se completeaza după cum urmează:

1. Art. 1. din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

“Art. 1 Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terțe persoane specializate in calitate de mediator, in condiții de neutralitate, imparțialitate si confidențialitate.”

2. Art. 2 alineatul (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:
„Art. 2 alin (1) Dacă legea nu prevede altfel, părțile, persoane fizice sau persoane juridice, vor recurge la mediere, inclusiv după declanșarea unui proces în fața instanțelor competente, convenind să soluționeze pe această cale anumite conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum și în alte materii, în condițiile prevăzute de prezenta lege.”

3. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„Art. 7. lit. c) are o vechime in munca sau experiența profesionala de cel puțin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;”

4. Art. 20 lit. m1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

“Art. 20 lit. m1) organizează alegerea următorului Consiliu de mediere, procedurile de organizare a alegerilor vor începe cu 6 luni înainte de expirarea mandatului consiliului în vigoare la momentul respectiv.”

5. Art. 43 alin (21) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„Art. 43 alin (21) În procesele și cererile din următoarele categorii, în materie civilă și comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părțile sunt ținute sa încerce soluționarea litigiului prin mediere, sub sancţiunea prematurităţii introducerii acţiunii:

a. În conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene in domeniul protecţiei consumatorilor;
b. în materia litigiilor de dreptul familiei care implică atât drepturile şi obligaţiile părinţilor faţă de copii minori cât si partaj, stabilire nume, stabilire domiciliu copii.
c. în cauzele de malpraxis;
d. în litigiile de muncă ce vizează concedierile;
e. în litigiile civile a căror valoare este sub 10.000 lei;
f. în litigiile penale, în cazul infracțiunilor sesizabile prin plângere prealabilă;

6. La Art. 59 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin (2) și (3), având următorul conținut:

„Art. 59
(2) Acordul de mediere autentificat de notar reprezintă titlu executoriu, iar, în situaţia neexecutării, partea interesată poate solicita încuviinţarea executării conform prevederilor Codului de Procedură Civilă.
(3) Când acordul de mediere se încheie înainte sau după declanşarea unui proces în faţa instanţelor, la cererea părților sau a uneia dintre părți, cu consimțământul expres al celorlalte, prevăzut în conținutul acordului de mediere, instanţa va pronunța o hotărâre de expedient care reprezintă titlu executoriu.

7. Art. 61 alin (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„Art. 61 alin (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecății, soluționarea acestuia prin mediere poate avea loc din inițiativa părților ori la recomandarea instanței, cu privire la drepturi asupra cărora părțile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluționarea în tot sau în parte a litigiului.”

8. La Art. 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, după alin (2) se adaugă trei noi alineate, alin (21), (22), (23), având următorul conținut:

“Art. 63
(21) În cazul în care părţile se vor prezenta cu acordul de mediere la primul termen de judecată, acestea vor fi scutite de achitarea taxei judiciare de timbru.”
(22) In termen de zece zile de la primirea acordului de mediere, instanța va pronunța hotărârea de expedient.
(23) In situația încheierii unui acord, mediatorul este obligat să depună la dosarul cauzei acordul de mediere si procesul verbal de încheiere al medierii in format electronic.

9. Art. 64 alin (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„Art. 64 alin (1) Vor fi rezolvate prin mediere neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor, precum și orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.”

10. Art. 67 alin (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„Art. 67 alin (2) În cazurile prevăzute la art. Art. 43 alin (21), Persoana vătămată şi făptuitorul vor încerca soluţionarea litigiului pe calea medierii.”

11. Art. 70 alin (5) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„Art. 70 alin (5) Pentru soluționarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, părțile sunt obligate să depună la organul judiciar forma autentică a acordului.”

12. Art. 75 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, având următorul conținut:

Art.75 Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi, pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de baza, in cadrul formei de exercitare a profesiei de mediator.


Art. II. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiției va elabora norme metodologice de aplicare, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor
Preşedintele Senatului
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoană


Dezbaterea publica este lansata pe toata perioada verii.
OBSERVATII SI PROPUNERI se pot transmite la initiatorul Proiectului - Deputat Alina Ghorghiu - E-mail: deputat@alinagorghiu.ro, WEB: http://www.alinagorghiu.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu