Google+ Followers

marți, 22 ianuarie 2013

Modelul orientativ al Certificatului de informare prealabilă privind procedura medierii

.......................................– Birou de Mediator Localitatea: ____________, Str. ______________ nr. ___, ap. __, camera__ Telefon: ______________E-mail: ________________ Web Site: _______________ Certificat de informare 1. Incheiat astazi, ………., in baza Legii nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile și completările aduse prin Legea nr. 370/2009, Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, Legea nr. 115/2012 si OUG nr.90/2012, la Birou de mediator_________________, cu sediul in ______________, str. ___________nr. __, ap _____, reprezentat de mediator _________________, pozitia in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la nr…si CIF……… 2. Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str……………………………, nr………, bl……, sc……, ap……, judetul.....… în calitate de ……………………………….. asistat de/insotită de şi Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judetul.....… în calitate de ………………… asistat de/insotită de 3. Partile mai sus identificate au fost prezente astazi, ….. , la Birou de mediator…………… pentru a primi informarea prealabila privind procedura medierii. 4. In cadrul sedintei de informare, partile de mai sus au luat la cunostinta urmatoarele aspecte, privind: - Medierea ca metoda de rezolvare a conflictelor (definitie, principii); - Drepturile si obligatiile partilor implicate; - Drepturile si obligatiile mediatorului; - Rolul mediatorului in cadrul procedurii; - Avantaje pe care peroanele prezente le pot avea daca urmeaza procedura medierii. 5. Modaliatatea aleasa de catre parti pentru solutionarea situatiei este: Prin mediere Prin instanta de judecata alta forma……………(specificarea acesteia) 6. Noi, partile, declaram ca am citit personal continutul prezentului Certificat de informare, constatând ca acesta corespunde vointei noastre, precum si conditiilor stabilite de noi, de comun acord, în vederea încheierii/încheierii amiabile si în mod definitiv a cauzei. 7. Daca este cazul: Prezentul litigiu face obiectul Dosarului nr…./…./……, aflat pe rolul Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel……………. 8. Informarea a avut loc la Birou de mediator_________________, cu sediul in ______________, str. ___________nr. __, ap _____, reprezentat de mediator _________________, pozitia in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la nr…si CIF……… 9. Acest Certificat a fost incheiat astazi……………, in ….. exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru mediator. 10. Informarea si eliberarea Certificatului de Informare au fost realizate in mod gratuit de catre mediator. Stampila /semnatura mediator

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu