Google+ Followers

marți, 19 iunie 2012

Informarea privind medierea va fi obligatorie!

Astazi 19.06.2012, in plenul Camerei Deputaţilor, au fost adoptat Proiectul de Lege nr.173/2012!!! Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în sensul instituirii obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea în caz de conflict, precum şi modificarea procedurii de alegere a Consiliului de mediere şi de luare a hotărârilor în cadrul acestuia. Principalele modificări legislative prevăzute în Proiectul de Lege nr.173/2012 au în vedere următoarele aspecte: - persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii, poate fi sancţionată cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei; - Consiliul de Mediere va fi ales prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere; - Mandatul membrilor Consiliului de Mediere va fi de 4 ani, iar Durata mandatului membrilor comisiei permanente, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere, va fi de 2 ani; - Şedintele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel; - În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile cât şi al altor drepturi reale, a partajelor şi a cauzelor succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul redactat de către mediator va fi prezentat de către acesta notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la baza acordul de mediere, sa verifice condiţiile de fond şi formă prin procedurile prevăzute de lege şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecatorescă cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public sau instanţa de judecată putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare cu acordul părţilor; - Cererea adresată instanţei, privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere este scutită de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste tranferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale; - În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii: a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor; b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64; c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate; d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură; e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului si a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999 - 1018 din Codul de procedura civilă; g) în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul. Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii într-o anumită materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea; - În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia din acestea, ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor; - La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul verbal de încheiere a medierii; - În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător; - Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale; - Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012, cu excepţia dispoziţiilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificările şi completările aduse prin prezenta lege, care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I; - În termen de 60 de zile de la republicarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I, Consiliul de mediere va adopta statutul profesiei de mediator si modificarile şi completările Regulamentului de organizare si functionare. Sursa: Camera Deputaţilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu