Google+ Followers

marți, 12 mai 2015

Procedura alegerilor organelor de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Județe

Miercuri, 13.05.2015, începând cu ora 09:00, Consiliul de Mediere convoacă Adunarea Generală a mediatorilor din jud. Bacău în vederea alegerii organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județ și a reprezentantului Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel. Alegerile se vor desfășura în incinta Universității „George Bacovia” din Bacău, str. Pictor Th. Aman nr. 96. 1.Lista mediatorilor cu drept de vot, precum și lista candidaților la funcțiile de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din fiecare județ, respectiv pentru reprezentant al Corpului Profesional al Mediatorilor pe lângă Curtea de Apel, se vor publica pe site-ul Consiliului de Mediere. După publicare, Consiliul de Mediere va pregăti buletinele de vot pentru fiecare județ, care vor fi aduse de membrul CdM împuternicit pentru organizarea alegerilor din județul respectiv la data stabilită în calendar. Prin mediator cu drept de vot se înțelege mediatorul autorizat, înscris in Tabloul Mediatorilor la secțiunea activi, cu taxele profesionale achitate la zi pentru anul anterior desfășurării alegerilor. 2.Buletinele de vot vor avea doua secțiuni: a. secțiunea alegerii organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor din Județ – se vor înscrie în ordine alfabetică, numele și prenumele candidaților ale căror dosare au fost validate. b. secțiunea alegerii reprezentantului Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel – se vor înscrie în ordine alfabetică numele și prenumele candidaților din toate județele de pe raza Curții de Apel ale căror dosare au fost validate. 3. Consiliul de Mediere organizează și coordonează alegerile pentru Corpul Profesional al Mediatorilor din județ și respectiv pentru reprezentantul Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel, prin membrii săi, mandatați în acest sens. 4. Alegerile se vor desfășura indiferent de numărul mediatorilor autorizați cu drept de vot prezenți. În cazul în care în unele județe nu există posibilitatea fizică de constituire a Comisiilor în vederea desfășurării procedurii de alegeri, reprezentantul Consiliului de mediere va folosi mediatori din unele județe limitrofe. 5.Dintre membrii prezenți la ședința, se vor alege: • Președintele Adunării Generale - în persoana decanului de vârsta • Secretariatul Tehnic – prin tragere la sorți se vor alege doi mediatori, care va avea ca atribuții întocmirea listei de prezenta a mediatorilor, distribuirea buletinelor de vot și întocmirea procesului-verbal al ședinței. • Comisia de numărare și validare a voturilor – prin tragere la sorți se vor alege doi mediatori care vor număra și valida voturile mediatorilor prezenți la Adunarea Generală. • Comisia de soluționare a contestațiilor – prin tragere la sorți se vor alege doi mediatori, care după validarea voturilor de către Comisia de numărare și validare a voturilor, vor soluționa pe loc contestațiile celor interesați. 6.Calitatea de candidat este incompatibila cu cea de președinte al adunării generale, membru în secretariatul tehnic sau membru în comisii. 7. Președintele și cei doi vicepreședinți, reprezentând organele de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor din județul de unde își desfășoară activitatea, respectiv reprezentantul Corpului Profesional al Mediatorilor pe lângă Curtea de Apel vor fi aleși de către mediatori prin vot direct și secret, în ordinea numărului de voturi primite. În cazul în care există balotaj, departajarea se va face în funcție de vechimea pe care o are fiecare candidat, începând de la data autorizării în profesia de mediator. 8.Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur buletin de vot: a.Pe buletinele de vot, la secțiunea corespunzătoare organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor din județ, se vor încercui numerele înscrise în dreptul numelui și prenumelui candidaților. Se pot vota minim 1 persoană și maxim 3 persoane! Buletinele de vot care conțin mai mult de trei candidați votați se anulează secțiunea buletinului de vot. Buletinele de vot care conțin alte însemne decât cele descrise mai sus, se anulează. b.Pe buletinele de vot, la secțiunea corespunzătoare alegerii reprezentantul Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel, se va încercui numărul înscris în dreptul numelui și prenumelui candidatului. Se poate vota un singur candidat! Buletinele de vot care conțin mai mult de un candidat votat se anulează secțiunea buletinului de vot. Buletinele de vot care conțin alte însemne decât cele descrise mai sus, se anulează. Dacă cele două secțiuni ale buletinului de vot sunt anulate, buletinul de vot în integralitatea lui, va fi anulat. Dacă numai o secțiune a buletinului de vot este anulată, cealaltă secțiune va fi validată. 9. La secțiunea corespunzătoare organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județ, primii trei candidați care au obținut cele mai multe voturi vor ocupa funcțiile de președinte și vicepreședinți. La secțiunea corespunzătoare reprezentantului Corpului Profesional al Mediatorilor pe lângă Curtea de Apel, se vor numără voturile și se va întocmi o listă la nivelul fiecărui județ în ordinea numărului de voturi obținute. Listele cu numărul de voturi din fiecare județ se vor cumula și se va obține numărul total de voturi la nivelul Curții de Apel. Lista finală cu toți candidații de la nivelul Curții de Apel se va realiza și se va valida de Secretariatul Tehnic din județul în care se va organiza ultima zi de vot de la nivelul Curții de Apel. Primul candidat care obține cele mai multe voturi în lista finală de la nivelul Curții de Apel este declarat câștigător și este validat ca reprezentant al Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel. 10. În județele în care nu se înregistrează dosare de candidatură, și, în consecință, funcțiile nu se ocupă, Consiliul de Mediere va putea numi persoane în funcțiile respective, cu respectarea condiției ca pentru postul pentru care a fost propusă numirea să se organizeze alegeri în cel mult 12 luni. 11.După finalizarea alegerilor, Secretariatul Tehnic teritorial va încheia procesul verbal al ședinței, iar după semnarea acestuia, se declară închise lucrările ședinței. Validarea rezultatului alegerilor va fi făcută de către Consiliul de mediere prin hotărâre în termen de 48 de ore de la finalizarea întregului proces electoral la nivel național. 12.Calitatea de membru în Consiliu de Mediere este incompatibilă cu calitatea de candidat sau ales în Corpul Profesional al Mediatorilor din județ și Corpul Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel. Funcțiile din organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor din județ și Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel, nu pot fi cumulate. 13.Rezultatele finale se vor publica pe site-ul Consiliului de Mediere, iar buletinele de vot și procesele verbale se vor păstra și arhiva de Consiliul de Mediere. Consiliul de Mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu