Google+ Followers

vineri, 12 august 2011

Pentru apărarea drepturilor mediatorilor: de liberă asociere, de a fi ales, de a figura în tabloul mediatorilor, am formulat PLÂNGERE PREALABILĂ!


INSTANŢA DE JUDECATĂ nu este o soluţie, motiv pentru care alături de mediatorii care au formulat o poziţie publică cu privire la acţiunile intempestive, netransparente, neprincipiale şi unilaterale ale Consiliului de Mediere, care încalcă drepturile mediatorilor de liberă asociere, de liberă practică a exercitării profesiei, de a figura în Tabloul mediatorilor autorizaţi, respectiv dreptul de a fi ales, am formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârilor C.M. nr.2246 şi 2247 din 29.07.2011 solicitând revocarea acestora. Demersul vizează exclusiv exercitarea unui drept la apărare pentru prezervarea drepturilor fundamentale ale mediatorilor:
"Către,
CONSILIUL DE MEDIERE
Str.Piaţa Sf.Ştefan, nr.7,
Sector 2, BUCUREŞTI


Referitor : Hotărârea C.M. nr.2246/29.07.2011
Hotărârea C.M. nr.2247/29.07.2011

Subsemnatul ______________, cu domiciliul în _______________, str.___________, nr.______, judeţul ________, mediator autorizat potrivit Legii nr.192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, în temeiul dispoziţiilor art. 7, alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez prezenta:

P L Â N G E R E P R E A L A B I L Ă

împotriva Hotărârii C.M. nr.2246/29.07.2011 şi a Hotărârii C.M. nr.2247/29.07.2011, emise în mod nelegal de Consiliul de Mediere, prin care vă solicităm revocarea actelor administrative normative adoptate, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin Hotărârea C.M. nr.2246/29.07.2011 privind alegerile a fost adoptat un act administrativ normativ, care nu respectă principiile generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc, fiind contrar prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât actul normativ:
1) nu cuprinde un titlu - o denumire generică în cuprinsul actului pentru a se identifica un obiect al reglementării (contrar art.41);
2) cuprinde norme neclare şi imprecise – art.1 nu stabileşte data concretă a organizării alegerilor, deşi din denumirea marginală postată de emitent pe site-ul propriu : www.cmediere.ro a actului adoptat rezultă că obiectul reglementării l-ar reprezenta tocmai alegerile (contrar art.8, alin.(4));
3) definirea noţiunii de « mediator autorizat » excede cadrului prevăzut de art.8 din Legea nr.192/2006, care stabileşte condiţiile în care se poate autoriza un mediator, respectiv în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2), dând noţiunii un alt sens decât cel obişnuit (contrar art.48, alin.(3)) ;
4) stabilirea calendarului alegerilor nu fixează niciun termen de realizare şi nicio autoritate competentă să o îl elaboreze şi să îl pună în aplicare şi nu asigură dispoziţiilor sale niciun caracter obligatoriu (contrar art.8, alin.(2)),
documentul adoptat având caracterul unui simplu document de poziţie, mai degrabă decât o hotărâre.

De asemenea, prin Hotărârea C.M. nr.2247/29.07.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin HCM nr.5/13.05.2007, a fost adoptat un act administrativ normativ, care cuprinde dispoziţii nelegale şi neconstituţionale, după cum urmează :
1) modificările Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere au fost adoptate în mod netransparent şi neprincipial, fără consultarea mediatorilor autorizaţi/asociaţiilor profesionale de mediatori din România, fiind un act de voinţă unilateral a 8 cetăţeni care afectează în mod direct interesele a peste 2500 mediatori autorizaţi din România ;
2) prin HCM nr.5/13.05.2007 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, act ce reglementează punerea în aplicare a prevederilor cu privire la activitatea Consiliului de mediere, însă prin HCM nr.2247/29.07.2011 în mod nelegal se extinde sfera de reglementare prin ROF al CM prin introducerea unor dispoziţii privind organizarea profesiei de mediator, dispoziţii care se reglementează în sistemul profesiilor liberale, prin Legea de organizare şi exercitare a profesiei şi prin Statutul profesiei, şi nu prin ROF ;
3) definirea noţiunii de « mediator autorizat » prin modificarea art.3, alin.(1) vine în contradicţie cu art.2 din HCM nr.2246/29.07.2011 şi excede cadrului prevăzut de art.8 din Legea nr.192/2006, care stabileşte condiţiile în care se poate autoriza un mediator, respectiv în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2), dând noţiunii un alt sens decât cel obişnuit ;
4) prin introducerea alineatului 11 la art.3 se încalcă dreptul mediatorilor autorizaţi, indiferent de activitatea prestată, de a fi incluşi în Tabloul Mediatorilor. Este obligaţia CM să întocmească, să înscrie, să ţină evidenţa mediatorilor autorizaţi, activi sau inactivi, şi să publice Tabloul în Monitorul Oficial, potrivit art.12 din Legea nr.192/2006. Lipsirea mediatorilor autorizaţi de înscrierea în Tabloul Mediatorilor încalcă un drept fundamental al mediatorului la libera practică de exercitare a profesiei (art.41 din Constituţia României). CM are obligaţia de a actualiza periodic şi cel puţin o dată pe an a Tabloului mediatorilor şi de a-l pune la dispoziţie gratuit celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia. Prin introducerea unor condiţii suplimentare decât cele prevăzute de art.12 din Legea nr.192/2006 pentru înscrierea în Tabloul mediatorilor se adaugă la lege, ceea ce în sistemul de drept românesc nu este permis. Înregistrarea fiscală reprezintă o condiţie de exercitare a profesiei şi nicidecum nu poate fi extrapolată ca o condiţiei de înscriere a mediatorului autorizat în Tablou;
5) prin lege este reglementată libera asociere a mediatorilor în asociaţii profesionale locale şi naţionale, conform art.40 din Constituţia României, în mod nelegal fiind transformată obligaţia legală a constituirii asociaţiilor profesionale în obligaţia mediatorilor de apartenenţă la una dintre acestea, aceasta fiind contrară dreptului la liberă asociere. Scopul asociaţiilor profesionale îl constituie reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, apartenenţa mediatoriilor la acestea fiind expresia exercitării dreptului lor la liberă asociere, fără drept de sancţiune a exercitării profesiei în lipsa afilierii;
6) prin modificarea alineatului 4 al art.5 se introduc condiţii restrictive, subiective şi nedeterminabile, precum cunoştinţe teoretice irelevant cuantificate, care restrâng în mod nepermis sfera potenţialilor candidaţi doar la formatorii din domeniul rezolvării conflictelor/medierii, creează avantaje directe actualilor formatori la candidatură şi creează bariere de intrare prin prezervarea unor drepturi şi prin anihilarea concurenţei, cu încălcarea dreptului oricărui mediator autorizat de a fi ales; Recomandările OCDE în materie menţionează că pentru membrii unei profesii concurenţa trebuie susţinută şi nu eliminată;
7) introducerea condiţiei plăţii unei taxe de administrare a tabloului mediatorilor pentru a putea candida restrânge în mod nelegal dreptul de a fi ales.

Pentru aceste motive, solicităm revocarea Hotărârii 2247/29.07.2011 privind modificarea R.O.F. al C.M. şi a Hotărârii C.M. nr. 2246/29.07.2011 privind organizarea alegerilor, în vederea respectării Constituţiei României, a Legii nr.192/2006 şi a drepturilor fundamentale ale mediatorilor.

Prezenta constituie procedură prealabilă în condiţiile art.7, alin.(1) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Data: Semnătura:


Motto : … atât de mulţi sunt atât de săraci pentru că atât de puţini sunt atât de bogaţi… "

LIBERTATE PROFESIEI LIBERALE DE MEDIATOR!!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu