vineri, 15 aprilie 2011

CODUL EUROPEAN DE CONDUITĂ PENTRU MEDIATORI


Prezentul cod de conduită stabileşte un număr de principii pe care fiecare mediator
se poate angaja în mod voluntar să le respecte, pe propria răspundere. Acest cod
poate fi utilizat de mediatori implicaţi în toate tipurile de mediere în materie civilă si comercială.

Organizatiile care furnizează servicii de mediere pot de asemenea să-şi ia un astfel de
angajament, cerând mediatorilor care lucrează sub egida lor să respecte codul de
conduită. Organizatiile pot pune la dispoziţie informaţiile privind măsurile, cum ar fi
formarea, evaluarea şi monitorizarea, pe care le iau pentru a promova respectarea
codului de către fiecare mediator.

În înţelesul prezentului cod de conduită, medierea înseamnă orice proces structurat,
indiferent de modul în care este denumit sau se face referire la acesta, în care două
sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă ele însele, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord cu privire la soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unei persoane terţe – denumită în cele ce urmează „mediator”.

Acceptarea codului de conduită nu aduce atingere legislaţiei interne sau normelor
care reglementează anumite profesii.

Este posibil ca organizatiile care furnizează servicii de mediere să dorească să
dezvolte coduri mai detaliate, adaptate atât contextelor specifice ale fiecăreia sau
tipurilor de servicii de mediere pe care le oferă, cât .i domeniilor specifice cum ar fi
medierea familială sau medierea în domeniul drepturilor consumatorului.

1.
COMPETENŢA, NUMIREA ŞI ONORARIILE MEDIATORILOR ŞI PROMOVAREA
SERVICIILOR ACESTORA

1.1.
Competenţa
Mediatorii trebuie să fie competenţi şi să cunoască bine procesul de mediere. Aceştia
trebuie să aibă o bună pregătire şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă cunoştinţele
teoretice şi practice privind competenţele de mediere, având în vedere standardele sau
sistemele de acreditare relevante.

1.2.
Numire
Mediatorii trebuie să fixeze de comun acord cu părţile datele la care poate avea loc
medierea. Mediatorii trebuie să verifice faptul că au calificarea şi competenţele
necesare pentru a efectua medierea într-o anumită cauză înainte de a accepta numirea.
La cererea părţilor, aceştia trebuie să furnizeze părţilor informaţii privind calificarea şi experienţa lor.

1.3.
Onorarii
Atunci când acest lucru nu este deja prevăzut, mediatorii trebuie, întotdeauna, să
furnizeze părţilor informaţii complete privind modalitatea de remunerare pe care au
intenţia să o aplice. Aceştia nu trebuie să accepte să ia parte la o mediere înainte ca
toate părţile implicate să-şi fi dat acordul asupra principiilor de calcul a remuneraţiei lor.

1.4.
Promovarea serviciilor mediatorilor
Mediatorii pot promova activitatea lor, cu condiţia de a face aceasta într-un mod
profesionist, corect şi demn.

2.
INDEPENDENŢĂ
ŞI IMPARŢIALITATE
2.1.
Independenţa
În cazul în care există circumstanţe care pot afecta independenţa mediatorului sau care
pot da naştere unui conflict de interese, sau care pot fi percepute ca atare, mediatorul
trebuie să dezvăluie părţilor acele circumstanţe înainte de a acţiona sau de a continua
să acţioneze, după caz.

Astfel de circumstanţe includ:

– orice relaţie personală sau de afaceri cu una sau mai multe din părţi;

– orice interes financiar sau de altă natură, direct sau indirect, în legătură cu
rezultatul medierii;

– faptul că mediatorul, sau orice membru al firmei sale, a acţionat în altă
calitate decât cea de mediator pentru una sau mai multe din părţi.

În astfel de cazuri mediatorul nu poate accepta să acţioneze sau nu poate continua să
acţioneze decât dacă este sigur de faptul că este capabil să efectueze medierea în
deplină independenţă, pentru asigurarea unei imparţialităţi totale, şi dacă părţile îşi
dau acordul expres.

Obligaţia de dezvăluire a informaţiilor este o obligaţie continuă, existentă pe întreaga
durată a procesului de mediere.

2.2. Imparţialitate
Mediatorii trebuie să acţioneze imparţial întotdeauna şi să depună eforturi pentru a fi
percepuţi ca imparţiali în raport cu părţile implicate şi trebuie să se angajeze să
servească toate părţile într-un mod echitabil în cadrul procesului de mediere.

3.
ACORDUL DE MEDIERE, PROCESUL DE MEDIERE ŞI SOLUŢIONAREA
3.1.
Procedura
Mediatorul trebuie să se asigure că părţile implicate în mediere înţeleg caracteristicile procesului de mediere şi rolurile pe care le au atât mediatorul cât şi părţile în cadrul acestuia.

În special, mediatorul trebuie să se asigure că, înainte de începerea medierii, părţile au înţeles şi acceptat în mod expres termenii şi condiţiile acordului de mediere, inclusiv toate dispoziţiile aplicabile privind obligaţiile de confidenţialitate pe care le au atât mediatorul cât şi părţile.

La cererea părţilor, acordul de mediere poate fi redactat în scris.

Mediatorul trebuie să asigure buna desfăşurare a procedurilor, luând în considerare
circumstanţele cauzei, inclusiv eventualele dezechilibre ale raporturilor de forţe şi
orice doleanţe exprimate de părţi,supremaţia legii, precum şi necesitatea unei
soluţionări rapide a litigiului. Părţile pot conveni cu mediatorul asupra manierei de
desfăşurare a medierii, prin raportare la un set de norme sau în alt mod.

Dacă mediatorul consideră necesar, acesta poate audia părţile separat.

3.2.
Echitatea procedurii
Mediatorul trebuie să se asigure că toate părţile au oportunităţi adecvate de a participa în cadrul procesului de mediere.

Mediatorul trebuie să informeze părţile şi poate înceta medierea atunci când:

– se ajunge la o soluţie care i se pare imposibil de executat sau ilegală, având
în vedere circumstanţele cauzei şi competenţa mediatorului de a efectua o
astfel de evaluare, sau
– mediatorul consideră că sunt puţine şanse să se ajungă la o soluţie în cazul
continuării medierii.

3.3. Finalizarea procedurii
Mediatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că orice acord ar fi încheiat, toate părţile îşi dau consimţământul cu privire la acesta în perfectă cunoştinţă de cauzăşi înţeleg pe deplin termenii acordului.

Părţile se pot retrage din mediere în orice moment, fără să ofere vreo justificare.

Mediatorul trebuie, la cererea părţilor şi în limitele competenţei sale, să informeze
părţile asupra modului în care acestea pot să oficializeze acordul şi asupra
posibilităţilor ca acesta să devină executoriu.

4. CONFIDENŢIALITATE
Mediatorul trebuie să păstreze confidenţialitatea în ceea ce priveşte toate informaţiile
care rezultă din mediere sau având legătură cu aceasta, inclusiv faptul că medierea
urmează să aibă loc sau a avut loc deja, cu excepţia cazurilor în care există o obligaţie legală sau întemeiată pe motive de ordine publică de a dezvălui aceste informaţii.
Nicio informaţie dezvăluită mediatorului de către una din părţi, cu titlu confidenţial,
nu trebuie comunicată celorlalte părţi fără permisiune, cu excepţia cazului în care
există o obligaţie legală de divulgare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu