luni, 18 aprilie 2011

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE!


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE

ALE MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA

CAP. 1 PARTENERII, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

Art.1 Prezentul protocol se încheie între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România semnatare, care acceptă să colaboreze într-un parteneriat pe baza scopului, principiilor şi obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 2. Scopul

Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a asociaţiilor, pentru instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în vederea promovării, dezvoltării şi implementării medierii în România, potrivit directivelor europene, Legii nr. 192/2006, Programului de guvernare 2010-2012 cap. 4, Legii nr. 202/2010, noilor coduri de procedură, în vederea soluţionării conflictelor pe cale amiabilă, degrevării instanţelor de numărul mare de dosare şi scăderii cheltuielile aferente, contribuind la reforma în justiţie şi îmbunătăţirea climatului social.

Art. 3. Principiile

Pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului între asociaţii pe termen lung, acestea sunt de acord să respecte următoarele principii:

1. Dorinţă şi capacitate de a participa în mod activ la elaborarea, planificarea şi implementarea acţiunilor.

2. Colaborarea între asociaţii pe baza încrederii în buna intenţia a fiecăreia.

3. Transparenţă, parteneriat şi orientare socială către beneficiarii medierii.

4. Comunicarea deschisă, constructivă şi regulată între asociaţii.

5. Respectul partenerilor, ideilor, angajamentelor şi a cuvântului dat.

6. Loialitate, onestitate, integritate, libertatea de opinie şi exprimare.

7. Egalitate în drepturi şi obligaţii, monitorizarea rezultatelor.

8. Profesionalism şi responsabilitate în implementarea medierii.

9. Altruism şi disponibilitate în participarea sau susţinerea acţiunilor.

10. Consensul în luarea hotărârilor importante, acceptarea opiniilor majoritare.

Art. 4. Obiectivele

În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre asociaţii pentru:

- promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor şi sprijinul reciproc în realizarea unor materiale şi susţinerea unor evenimente privind medierea;

- formarea profesională continuă a mediatorilor, dezvoltarea unor bune practici care să faciliteze asigurarea calităţii serviciului de mediere;

- desfăşurarea medierii în condiţii de respectare a principiilor medierii, legislaţiei şi voinţei părţilor, precum şi normelor europene;

- consolidarea corpului profesional al mediatorilor din România;

- organizarea informării gratuite a justiţiabililor la sediul instanţelor;

- implementarea dispoziţiilor care prevăd informarea despre mediere de către organele judiciare şi altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, asupra avantajelor pe care instituţia medierii le aduce în activitatea judiciară şi îndrumării acestora să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele;

- îmbunătăţirea legislaţiei naţionale privind medierea şi armonizarea cu cea europeană şi bunele practici pe plan internaţional;

- relaţionarea cu alte asociaţii profesionale din România şi străinătate;

- elaborarea, susţinerea şi implementarea unor proiecte cu finanţare externă.

CAP II. APLICAREA PROTOCOLULUI

Art. 5 Modalităţi de aplicare:

- publicarea într-un loc accesibil justiţiabililor a Tabloului Mediatorilor, care va cuprinde lista cu mediatorii autorizaţi la nivel judeţean, conform datelor furnizate de Consiliul de Mediere, indiferent de partenenţa la asociaţii sau forma de exercitare a profesiei;

- afişarea şi distribuirea de materiale informative privind medierea la aviziere şi la compartimentul de lucru cu publicul de la instanţe, parchete, poliţie, etc.;

- participarea la şedinţe de informare despre mediere a justiţiabililor, când medierea este recomandată de judecător, în spaţiile comune puse la dispoziţie;

- iniţierea şi susţinerea de întâlniri comune ale mediatorilor cu magistraţi, poliţişti şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale care trebuie să recomande medierea;

- realizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, şedinţe de pregătire profesională, materiale de informare a cetăţenilor şi de bune practici pentru mediatori, în colaborare, la nivel judeţean, regional, naţional, internaţional, în scopul de a informa şi a întări încrederea publicului în mediere şi avantajele sale;

- colectarea şi schimbul de modele de acorduri de mediere validate care sunt relevante, cu protejarea datelor cu caracter personal;

- aducerea la cunoştinţa persoanelor paupere a dispoziţiilor O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, inclusiv pentru serviciul de mediere;

- colectarea/furnizarea de date statistice cu privire la: cazurile în care s-a apelat la mediere, numărul ordonanţe/hotărâri/acorduri de validare a medierii, numărul de medieri eşuate, numărul de mediatori activi; nr. de cazuri în care au participat avocaţii, în care s-a acordat ajutor public judiciar, după cum se va stabili de asociaţii cu acordul Consiliului de mediere;

- comunicarea directă şi eficientă în raporturile cu partenerii şi informarea cu privire la dificultăţile întâlnite în implementarea legislaţiei şi desfăşurarea bunelor practici, în vederea identificării soluţiilor de rezolvare a acestora;

- mediatizarea în mod regulat a acţiunilor ce fac obiectul prezentului protocol.

- promovarea instituţiei medierii şi dispoziţiilor prezentului protocol prin intermediul paginii web a fiecărei asociaţii şi prin orice alte mijloace legale;

ART. 6. Obligaţii asumate de asociaţii:

- să nu prejudicieze în nici fel imaginea parteneriatului sau a membrilor săi;

- asociaţiile care aderă la acest parteneriat să nu desfăşoare activităţi politice;

- să organizeze activităţilor de informare la sediul instanţelor fără personalizarea asociaţiilor şi mediatorilor care prestează servicii de informare;

- să actualizeze periodic datelor cuprinse în Tabloul Mediatorilor şi să prezinte listele cu mediatorii autorizaţi la instanţe, parchet, poliţie, administraţia locală;

- să comunice modificările în datele de contact sau conducerea asociaţiilor în termen de maximun 15 zile de la modificare;

- să asigure protecţia datelor cu caracter personal a mediatorilor şi clienţilor acestora în toate actele şi manifestările paccesibile publicului;

- să nu primească mediatori care se mută de la o asociaţie la alta fără achitarea de obligaţiile care le reveneau faţă de acestea;

- să nu întreprindă acţiuni/activităţi care să afecteze celelalte asociaţii, mediatorii şi profesia de mediator;

CAP. III. RESURSE UMANE ŞI FINANCIARE

Art. 7. Asociaţiile stabilesc activităţile şi poziţiile de susţinut prin organele de conducere, iar implementarea se face prin mediatorii desemnaţi sau voluntari.

Art. 8. Asociaţiile convin să susţină cu resursele financiare disponibile şi în limitele comun agreate activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor protocolului.

CAP IV. DURATA ŞI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 9. Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării acestuia şi poate fi prelungit după cum stabilesc de comun acord organele de conducere ale asociaţiilor.

Art. 10. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale semnate de toate asociaţiile semnatare.

Art. 11. O asociaţie poate întrerupe temporar participarea la activităţi din motive obiective, numai prin notificare prealabilă şi fără a prejudicia celelalte asociaţii.

Art. 12 Prezentul protocol va înceta în următoarele situaţii: prin acordul tuturor asociaţiilor semnatare ori prin denunţare unilaterală succesivă pînă rămân mai puţin de trei asociaţii în parteneriat.

CAP. V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. Partenerii sunt de acord să colaboreze cu alte instituţii ale statului şi ONG în vederea realizării obiectivului prezentului protocol şi sunt de acord ca la acesta să poată adera ulterior şi alte asociaţii ale mediatorilor, fiindu-le opozabile aceleaşi principii, obiective şi obligaţii.

Art. 14. Unele asociaţii sau toate asociaţiile semnatare pot să iniţieze şi să dezvolte şi alte forme de colaborare, în afara celor înscrise în prezentul protocol, pe baza unor solicitări întemeiate, posibile şi acceptate de respectivele asociaţii.

Art. 15. Asociaţiile vor depune diligenţe în vederea rezolvării numai pe cale amiabilă a neînţelegerilor ivite între ele cu privire la aplicarea protocolului.

Art. 16. Pentru realizarea prevederilor protocolului, părţile desemnează datele şi persoanele de contact, precum şi mediatorii care participă la desfăşurarea activităţilor comune.

Art. 17. Prezentul protocol va intra în vigoare în termenul convenit la finalizarea sa, după ce va fi semnat şi înregistrat în evidenţele părţilor semnatare.

Art. 18. Toate înştiinţările adresate între asociaţii în conformitate cu prezentul protocol sau în legătură cu el, se efectuează în formă scrisă, trimise prin fax, scrisoare, poşta electronică sau aduse personal pe adresa celeilalte asociaţii.

Art. 19. Prezentul protocol s-a încheiat în …. exemplare, câte unul pentru fiecare asociaţie semnatară, în data de ….. ……. 2011.

Art. 20. Asociaţiile partenere semnatare ale prezentului protocol sunt:

Asociaţia Mediatorilor Galaţi.
….
Proiect prezentat de mediator Asofronie Constantin

Sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu