Google+ Followers

duminică, 23 septembrie 2012

MODEL PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITĂ

PROCES VERBAL DE INFORMARE Nr. _____ Incheiat astazi, …. Ora …. La sediul ….. (Birou de mediator, sediul Asociatiei….s.a) in urma sedintei de informare privind procedura de mediere, realizata de catre d-na/dl. _____________________________ mediator, autorizat prin Hotararea nr….. La sedinta de informare privind Medierea au participat: 1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………................, Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………a participat in data de ……… ,ora ……..locul sedintei……… 2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(ă) în…………..........., Str…………........................., nr…...., bl........, et….., ap…..., judeţul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP ………………………………… a participat in data de ……… ,ora ……..locul sedintei……… Obiectul conflictului il constituie ……….., conform Dosar nr…(daca este cazul) (daca este cazul) Conform art. 601, alin. 1, lit. g), dl/dna….. si-a exprimat consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul, conform document…data……Nr…. Partile au fost informate gratuit cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia conform Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificată si completată si a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor. In urma sedintei de informare, Domnul (a) …..… au/a decis rezolvarea conflictului prin alte modalitati/ prin continuarea in instanta, motivand……... In urma sedintei de informare, Domnul (a) …..… au/a decis rezolvarea conflictului prin alte modalitati/ prin continuarea in instanta, motivand……... Prezentul proces-verbal a fost incheiat în …… exemplare. Mediator, Părţi, (semnatura si ștampila) 1. ………………………… 2. ……………………………..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu