Google+ Followers

joi, 13 septembrie 2012

PROIECT DE REGULAMENT Initiator: Ion Dedu, vicepresedinte Consiliul de Mediere În sensul legii 192/2006 modificată şi completată prin legea 370/2009 şi legea 115/2012 Consiliul de mediere adoptă prezentul regulament de aplicare UNITARĂ a legii 192/2006 Mediatorii din România, autorizaţi de Consiliul de mediere, au obligaţia să respecte şi să aplice întocmai legea 192/2006 modificată şi completată, cât şi prezentul regulament de aplicare unitară. Informarea părţilor în conflict cu privire la mediere capătă un nouă dimensiune odată cu intrarea în vigoare a Legii 115/2012. Până la intrarea in vigoare a Legii 115/2012 informarea parţilor în conflict cu privire la mediere era reglementată în lege numai din perspectiva obligaţiei mediatorului de a asigura informarea părţilor cu privire la mediere in toate cazurile, în care era solicitat sa intervină. Obligaţia mediatorului de a informa părţile cu privire la mediere deriva DIN PRINCIPIUL ACCEPTULUI PROCESULUI DE MEDIERE IN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ care afirmă dreptul părţilor de a a alege/accepta participarea in mediere in cunoştinţă de cauză Odată cu intrarea in vigoare a Legii 115/2012 cu privire la mediere se naşte obligaţia părţilor în conflict, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, cel putin să se informeze cu privire la mediere, obligaţie reglementată in art.2 alin1. In litigiile prevăzute la art. 601, părţile sunt ţinute să faca dovada îndeplinirii acestei obligaţii în faţa organelor judiciare. Sediul materiei (dispozitii legale) pentru etapa de informare a părţilor cuprinsa in procedura medierii : - art. 2 alin1 – in vigoare la 01.10.2012 - art. 5 alin. 1 - art.29 alin.1 - art. 43 alin.1 si 2 - art. 45 lit.c, REGULAMENT DE APLICARE UNITARĂ A LEGII 192/2006 DEFINIŢIA INFORMĂRII PREALABILE OBLIGATORII Informarea obligatorie, a părţilor aflate într-un conflict, este etapa prealabila cuprinsa in procedura medierii, prin care mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, are scopul de a ajuta şi determina ambele (toate) părţi, ca în deplin acord şi cunoştinţă de cauză, să accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin MEDIERE ( DIALOG şi NEGOCIERE). Printre elementele obligatorii ale conţinutului informării se vor regăsi : - Drepturile şi obligaţiile părţilor, rolul mediatorului, avantajele medierii, efectele juridice ale acordului de mediere. Informarea prealabilă obligatorie a părţilor, se realizează anterior încheierii contractului de mediere şi este prevăzută în conţinutul art. 2 alin 1 din legea 192/2006 modificată şi completată prin legea 370/2009 şi legea 115/2012. Informarea se va face ambelor parti in sesiune comuna sau separata functie de caz Având în vedere că procedura medierii este o procedură ce are în componenţa sa două etape principale şi anume: 1) Pregătirea sesiunii de mediere 2) Desfăşurarea medierii Este necesar ca informarea prealabilă şi obligatorie ca parte integrantă a procedurii de mediere, în etapa de pregătire a sesiunii de mediere, să fie realizată de mediator în conformitate cu art. 5 alin 1 din legea 192/2006 doar cu acordul tuturor părţilor, in intalniri comune sau separate la latitudinea mediatorului - art.5, alin.1 ,,medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi”. Conform art. 601 alin. ,, Dovada participării la şedinţa de informare privind procedura si avantajele medierii intr-o anumită materie se face printr-un proces verbal de informare eliberat de către mediatorul care a realizat informarea” In urma etapei de informare, mediatorul va elibera procesul verbal de informare obligatorie tuturor părţilor participante la şedinţa de informare, iar in cazul in care acestea sunt de acord cu continuarea procedurii de mediere, se va încheia contractul de mediere ce va cuprinde toate elementele cuprinse în conţinutul articolului art. 45, lit. a – i. Procesul verbal de informare va fi semnat de mediator si de toate părţile participante la şedinţa sau sedintele de informare. Este interzis mediatorului să elibereze procesul verbal de informare obligatorie unei singure părţi, fara semnatura partii pe procesul verbal cu care se afla în conflict. Procesul verbal de informare va fi redactat integral la calculator si va cuprinde următoarele elemente obligatorii: - antet cu datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei - număr de înregistrare (se va tine un Registru special cu numerele de înregistrare ale proceselor verbale de informare) - datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea - data, ora si locul şedinţei de informare (locul va fi conform art. 51 din Legea 192/2006) - părţile participante cu toate datele de identificare - obiectul conflictului si numărul dosarului, daca este cazul - consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul, in cazul litigiilor prevazute la art. 601, alin. 1, lit. g) - decizia părţilor in urma informării si motivarea privind necontinuarea procedurii de mediere - semnătura si stampila mediatorului si semnatura părţilor Părţile, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea. Articolul 2 din lege face referire clară la obligaţia părţilor de a participa la şedinţa de informare. - Art.2 ,,Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea” Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator, caz în care mediatorul face informarea părților despre avantajele medierii, scopul medierii, efectele juridice ale medierii și ale acordului de mediere în mod gratuit. - Art.26 alin3 ,,Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.” În cazul în care la mediator se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, acordă o scurtă consiliere pentru a se asigura ca problema prezentată de solicitant poate face obiectul medierii şi informează partea solicitantă de existenţa a două posibilităţi privind participarea comună in intalniri comune sau separate la procedura informării prealabile obligatorii, astfel: 1 Solicitantul să facă personal demersurile necesare pentru a invita cealaltă parte la procedura de informare obligatorie pentru ambele părţi, urmând ca la prezentarea acestora împreună, mediatorul să realizeze informarea conform art. 26 alin 3. În această situaţie mediatorul nu va percepe onorariu. 2 La cererea scrisă a solicitantului, mediatorul va adresa celeilalte părţi, în baza unui contract de pregătire a medierii, o invitaţie cu confirmare de primire, în vederea participării părților împreună sau separat la informarea obligatorie şi gratuită, conform art. 43 alin. 1. ART.43 alin. 1 ,,Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Pentru transmiterea invitației mediatorul încheie contractul de pregătire a medierii (premediere) cu solicitantul. Contractul de pregătire a medierii (premediere) se încheie la solicitarea scrisă a uneia dintre părți având ca obiect transmiterea unei invitaţii către partea, respectiv părţile, indicate de solicitant, în vederea prezentării la o dată și o oră convenită împreună cu mediatorul pentru informarea obligatorie și gratuită prevăzută de art. 2 alin 1 și art. 43 alin. 1 din legea 192/2006 modificată. Contractul de pregătire a medierii (premediere) va cuprinde următoarele elemente obligatorii: - Datele de identificare ale solicitantului, - Obiectul pe scurt al medierii din perspectiva solicitantului, - Numărul dosarului și instanța, dacă este cazul - Părţile invitate şi datele de contact ale acestora indicate de solicitant - Data, ora şi locul stabilite pentru informarea prealabilă obligatorie - Prețul serviciului (contractului) - Datele de identificare şi de contact ale mediatorului Invitaţia se transmite de mediator prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului orice alte date necesare contactării celeilalte părţi (telefon, email, s.a). Invitaţia adresată de mediator părţii sau părţilor invitate, este necesar să cuprindă și dispozițiile art. 601 alin.1 din legea 192/2006 modificată, referitor la cazul în care conflictul ajunge pe rolul instanţei de judecată și devine LITIGIU. În acest caz părţile sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii şi efectele juridice ale acordului de mediere. În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, cu acordul celorlalte părți şi a solicitantului o nouă dată în vederea participării la procedura informării prealabile obligatorii şi eventual, acceptării medierii. În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor încheia și semna contractul de mediere, conform art. 43 alin. 2. În situaţia în care după demersurile legale realizate de mediator la cererea uneia dintre părţi, de a invita cealaltă parte (părţile) sa participe la procedura de informare prealabilă obligatorie, şi una dintre părţi refuză scris sau nu se prezintă de două ori la rând în vederea informării prealabile obligatorii, mediatorul eliberează părţii solicitante un document din care sa reiasa toate demersurile pe care le-a realizat, ataşând şi copie după confirmarea/confirmările de primire a invitaţiei (invitaţiilor) pe care le-a trimis. Acest document scris eliberat de mediator solicitantului are scopul de a dovedi instanţei de judecată faptul că solicitantul a fost de buna credinta si a încercat invitarea părţii adverse având în vedere îndeplinirea obligativităţii de participare comună la procedura de informare prealabilă obligatorie conform art.601. din lege. În acest caz instanţa de judecată va decide dacă va începe procesul sau, cu acordul părţii interesate,(reclamantul) va trimite părţile la mediator pentru indeplinirea procedurii de informare obligatorie conform art. 601. Acest document nu reprezintă proces verbal de informare prealabilă obligatorie, conform legii. Informarea către partea solicitantă va fi semnată doar de mediator redactată în două exemplare originale, unul va fi transmis solicitantului şi un exemplar va fi păstrat în arhiva mediatorului. Autor: Ion Dedu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu